Tlumacz jezyka angielskiego

Zapewne najbardziej powszechnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza jest ostatnie, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co robi przekład procesem lekkim i mało automatycznym. Niestety, realia zapoznają się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje również w niepewności, jak same częstokroć zachodzi zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów oraz rodzajów użycia obu języków. Wielu początkujących w bezpośrednich zawodu tłumaczy wynika z fałszywego założenia, iż ich działalność zaliczana jest do grupie nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że są ścisłe kontakty pomiędzy określonymi terminami i zwrotami w innych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest zapewnienie, iż są pewne formy tłumaczenia, które można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza nic nie polega jedynie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy wykorzystaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do tworzenia z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów zawsze jest modernizowania i wdrażane są innowacyjne rozwiązania, to wpływanie maszynowe wciąż nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej użytkowane jest specjalne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które usprawnia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O specjalistów w licznych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż oddawanie to zajęcie skomplikowane, które pragnie od autora przekładu wielkiej wiedzy, ogromnego zaangażowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami istnieją wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które również komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie znajduje tłumacz angielskiego cechuje się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka źródłowego i docelowego w wyrazach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy pochodzące z nowych języków brzmią prawie jednakowo, lecz ich stanowienia objawiają się diametralnie inne, dlatego tłumacz wymaga być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, lecz też pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.